02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام کلیه خدمات دانشجویی رشته موادومتالو‍ژی

کیفیت، اعتماد، فوریت، پاسخگویی

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی رشته موادمتالو‍ژی
انجام کلیه خدمات دانشگاهی رشته مواد متالو‍ژیدر راستای زمان بخشی
شعار دپارتمان تخصصی موادمتالو‍ژی: اهدای زمان به دانشجویان مواد برای نیل به اهداف والاست. کارهای جنبی خود را به ما بسپارید.